Home
แจ้งการชำระเงิน

คุณสามารถยืนยันการชำระค่าใช้บริการได้ 3 ช่องทางดังนี้

1. ผ่านทางอีเมล์
แจ้งรายละเอียดการชำระเงินมาที่ Email : hosting@bluebox-tech.com

2. ผ่านทาง Fax
ให้ทำการ Fax ใบ Pay-in Slip พร้อมรายละเอียด มาที่ 02-911-7434

3. ผ่านแบบฟอร์มยืนยันการจ่ายเงินด้านล่าง
โดยคุณจะได้รับการติดต่อจากทางทีมงานผ่านทางโทรศัพท์, SMS และทางอีเมล์


ชื่อผู้ติดต่อ:
    *
อีเมล์:
    *
เบอร์ที่ติดต่อสะดวก:
    *
ช่องทางที่ชำระเงิน:
    *
ช่องทางโอนเงิน:
    *
เช่น ATM, Cyber Banking, SCBEasy, etc.
วันที่และเวลาที่โอน:
    *
กรุณาระบุช่วงเวลาให้ชัดเจนเช่น 14/05/2010 17.00
จำนวนเงินที่โอน:
    *
ประเภทการสั่งซื้อ:
  *
Hosting Plan:

เช่น BH-Micro, BH-Small, BH-Medium
โดเมนที่เลือก:

เช่น bluebox-tech.com
รายละเอียดเพิ่มเติม:
* Required field